Jesteś tutaj: Strona główna | Regulamin

Regulamin serwisu NaszaNowaZelandia.pl

Regulamin obejmuje zasady udostępniania, zakładania i wykorzystania bezpłatnego indywidualnego konta użytkownika, umożliwiającego korzystanie z usług interaktywnych udostępnianych w serwisie NaszaNowaZelandia.pl

1. Konta udostępniane są bezpłatnie przez 2see Rafał Zurmanowicz (dalej "Serwis") z siedzibą w Warszawie, ul. Rozłogi 12/39, 01-310 Warszawa, NIP 562-155-22-30, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Użytkownikiem konta może zostać osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów.

3. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z bezpłatnego konta automatycznie po zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu, wypełnieniu i wysłaniu przez niego formularza rejestracyjnego oraz weryfikacji konta email użytkownika. Warunkiem utrzymywania przez Serwis założonego konta jest dokonanie przez użytkownika w terminie 7 dni od założenia konta potwierdzenia adresu poczty elektronicznej podanego przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym, w sposób wskazany przez Serwis w treści e-maila wysłanego na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.

4. Poprzez dokonanie potwierdzenia adresu poczty elektronicznej podanego przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym, użytkownik stwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

5. Serwis nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym.

6. Dane osobowe użytkowników przetwarzane będą przez Serwis w celu udostępniania konta oraz w prawnie usprawiedliwionym celu Serwis, tj. marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług Serwisu. Administratorem danych osobowych jest Serwis. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych udostępnianych przez Serwis usług, zgodnie z informacjami dotyczącymi tych usług, podanymi przez Serwis.

7. Poprzez założenie konta użytkownik otrzymuje dostęp do usług interaktywnych udostępnianych na stronach portalu NaszaNowaZelandia.pl

8. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje bezpłatne konto, w tym za zawartość i formę zamieszczanych treści, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej za działania niezgodne z prawem. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Serwis przekazuje pozostające w jego posiadaniu dane użytkowników portalu NaszaNowaZelandia.pl

10. Serwis zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych użytkowników kont. Użytkownik obowiązany jest zabezpieczyć należące do niego hasło dostępu do konta przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

11. Serwis zapewnia każdemu użytkownikowi konta dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji lub modyfikacji.

12. Serwis jest uprawniony do zawieszenia konta użytkownika w przypadku, gdy użytkownik nie dokonuje logowania do swojego konta przez okres kolejnych 90 dni. Użytkownik może uruchomić zawieszone konto poprzez dokonanie logowania w każdym czasie w ciągu 90 dni po zawieszeniu konta.

13. Serwis zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta użytkownika w przypadku, gdy:
a) użytkownik nie dokonał potwierdzenia rejestracji w sposób i terminie określonym w punkcie 3 niniejszego Regulaminu,
b) użytkownik wykorzystuje konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu,
c) użytkownik nie dokonuje logowania do swojego konta przez okres kolejnych 180 dni,
d) nazwa konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe.

14. Po zamknięciu konta Serwis jest uprawniona do umożliwienia innym użytkownikom używania loginu należącego do użytkownika zamkniętego konta.

15. Serwis zapewni użytkownikom możliwość zamknięcia założonych przez nich kont, w tym, w przypadku braku zgody użytkownika na zmiany w niniejszym Regulaminie.

16. Serwis zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania bezpłatnych kont w przypadku zmiany strategii w zakresie prowadzenia serwisu kont. O zamiarze zaprzestania udostępniania serwisu bezpłatnych kont Serwis poinformuje Użytkowników z 2-miesięcznym wyprzedzeniem.

17. Serwis zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania bezpłatnych kont. Serwis dołoży starań aby przerwy te miały miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski).

18. Reklamacje dotyczące udostępniania kont należy składać pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub pisemnie na adres Serwisu podany w punkcie 1 niniejszego Regulaminu. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

19. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zasady ochrony prywatności użytkowników określa dokument "Ochrona prywatności" - udostępniany na stronie portalu NaszaNowaZelandia.pl pod adresem http://www.naszanowazelandia.pl/ochronaprywatnosci/

20. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Serwis powiadomi użytkowników pocztą elektroniczną wysłaną na adresy ich kont pocztowych podane przy zakładaniu konta, przed wejściem w życie zmian.

21. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18 lutego 2010 roku.

* Serwis nie ponosi odpowiedzialności za publikowane przez użytkowników treści. Treści są własnościa Autorów. Zgłoś nadużycie Administratorowi.